fbpx

REGULAMIN

REGULAMIN „ZABAWY Z KLUBEM MAMUŚKI” NA FACEBOOKU

REGULAMIN „ZABAWA Z ALL BEAUTY” NA FACEBOOKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Zabawa z ALL BEAUTY” i jest zwana dalej „Zabawą”.
2. Organizatorem Zabawy jest Stowarzyszenie Klub Mamuśki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gersona 41/9, KRS: 0000446996, NIP: 898-22-02-671, Regon: 022070590 (dalej zwane: „Organizatorem”).
3. Zabawa prowadzona jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, przy wykorzystaniu fanpage’a Klubu Mamuśki: https://www.facebook.com/klubmamuski
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 03.12.2021 r. o godzinie 12.00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 05.12.2021 r. do godziny 23.59:59 czasu polskiego.
5. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
8. Przez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.klubmamuski.pl/o-nas/regulamin/

2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE
1. Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.
2. Zadaniem Uczestników jest w komentarzu do posta konkursowego przekonanie Mikołaja, że upominek powinien trafić w ręce danej osoby oraz zaproszenie do zabawy (przez aktywne wywołanie) 3 innych osób.
3. Nagrodzone zostaną 3 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnych odpowiedzi.
Wyboru dokona komisja konkursowa złożona z zarządu Klubu Mamuśki oraz przedstawiciela marki All Beauty.
4. Informacja o zwycięzcy zostanie podana na Facebooku https://www.facebook.com/klubmamuski w dniu 06.12.2021 r., a organizator powiadomi go również w wiadomości prywatnej.

3
NAGRODY
1. Nagrodzone zostaną 3 osoby, z których każda otrzyma bon na bezpłatny jednorazowy zabieg: ENDERMOLOGIA LPG allianc, zrealizowany w salonie https://www.facebook.com/allbeautywroclaw/ zlokalizowanym we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Prusa 81. Kod do zabiegu zostanie przesłany w wiadomości prywatnej. Zabieg można wykonać do 6 lutego 2022 r., po wcześniejszej rezerwacji miejsca. Zabiegu nie można zmienić, ani otrzymać jego równowartości w gotówce. Niewykorzystany w ww. terminie bon, traci swoją ważność.
UWAGA: do wykonania zabiegu niezbędny jest własny kostium do endermologii (można go kupić indywidualnie lub w gabinecie, cena: 50 zł)

4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY
1. Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik akceptuje fakt, iż podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane doraźnie przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Zabawy (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 25 maja 2018 r.)
2. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 r. wyłącznie doraźnie w związku z Zabawą, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte.

5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie .
2.Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej Zabawy pod nazwą: „Zabawa z Alexander.com.pl”.
3. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana oraz stowarzyszona z portalem społecznościowym Facebook.
4. W sprawach nie przewidzianych w Regulaminie, rozstrzyga Organizator w dobrej wierze, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku siły wyższej.