fbpx

NASZ STATUT

„Matka jest geniuszem dziecka” <Fryderyk Hegel>

Stowarzyszenie Klub Mamuśki

KRS: 0000446996

NIP: 898 – 22 – 02 – 671

Regon: 022070590

Nr konta: PKO BP 83 1020 5226 0000 6402 0432 4976

statut „Stowarzyszenia klub mamuśki”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Klub Mamuśki” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest dobrem prawnie chronionym.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 6. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
 7. Stowarzyszenie działa zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa i niniejszym statutem.
 8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 10. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania i wspierania działań prowadzonych na rzecz wspierania i promowania aktywności kobiet i matek w życiu publicznym na Dolnym Śląsku i w całej Polsce.
 11. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§2

Celami Stowarzyszenia jest działalność:
1. Na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji kobiet.
2. Na rzecz upowszechniania i promowania inicjatyw zwiększających rozwój i aktywność kobiet i matek w regionie i w całej Polsce.
3. Na rzecz promowania Dolnego Śląska w Polsce i na świecie.
4. Na rzecz integracji środowiska i budowania więzi społecznych, ludzi, instytucji związanych z aktywnością kobiet, matek i rodzin na Dolnym Śląsku oraz w całej Polsce.
5. Na rzecz upowszechniania swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji.
6. Wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania postaw przedsiębiorczych kobiet, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, rozwijania umiejętności poszukiwania pracy, zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy, zwłaszcza kobiet powracających na rynek pracy,
7. W zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego stylu i trybu życia.
8. Wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, w szczególności poprzez inicjowanie i zachęcanie władz samorządowych do podejmowania działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
9. Na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomocy społecznej, w tym przeciwdziałania patologiom społecznym.
10. W zakresie dobroczynności, w tym pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
11. Na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami.
12. Naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, wystawiennicza, promocyjna, charytatywna, szkoleniowa, warsztatowa, opiekuńczo-wychowawcza, fotograficzna.
13. Na rzecz matek, przyszłych matek, popularyzacji macierzyństwa, integracji i tworzenia społeczności mam, rodzin, dzieci.
14. W zakresie organizacji czasu wolnego mamom, dzieciom i rodzinom.
15. W zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz macierzyństwa i rodziny.
16. W zakresie wszechstronnej pomocy mamom, dzieciom i całym rodzinom.
17. W zakresie budowania integracji społecznej i tworzenia więzi społecznych.

§3

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1) współpracę z instytucjami, uczelniami, przedszkolami i innymi podmiotami i organizacjami oraz stowarzyszeniami o podobnych celach,
  2) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, targów, sesji naukowych, debat, forów, odczytów, programów autorskich, projektów, wystaw oraz spotkań członków stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych – w celu popularyzacji celów stowarzyszenia,
  3) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych oraz dobroczynnych (festynów, festiwali, konkursów i loterii, różnorakich eventów),
  4) wspieranie wszelkich inicjatyw oraz udział w programach skierowanych do obecnych i przyszłych mam,
  5) wspieranie wszelkich inicjatyw i programów informacyjnych służących ochronie i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, w tym promocji zdrowego stylu i trybu życia,
  6) tworzenie i realizację projektów oświatowych na rzecz rodzin,
  7) wspieranie programów i działań z zakresu pomocy społecznej,
  8) prowadzenie poradnictwa, szkoleń, wykładów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz akcji oświatowych promujących aktywizację zawodową kobiet i ich powrót na rynek pracy,
  9) organizowanie różnorakich form wspólnego wypoczynku i rekreacji, imprez kulturalnych, sportowych, promocyjnych, prozdrowotnych, jarmarków,
  10) promocję i transfer dobrych praktyk przedsiębiorczych mam,
  11) współpracę ze środkami masowego przekazu, podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi, kościołem katolickim,
  12)  wszelkie inne działania sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia,

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§4

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:
 4. a) zwyczajnych,
 5. b) wspierających,
 6. c) honorowych.
 7. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz cudzoziemiec mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uznają zadania i cele Stowarzyszenia. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 8. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 10. Członkami honorowymi mogą być osoby, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju i propagowania celów Stowarzyszenia.
 11. Członkowie honorowi posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz możliwości głosowania uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. Zwolnieni są z obowiązku płacenia składki członkowskiej.
 12. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
 13. Członek honorowy może zostać pozbawiony tej godności przez Walny Zgromadzenie.
 14. Określony powyżej zakres obowiązków członków honorowych nie uchybia obowiązkom, wynikającym z innych dokumentów Stowarzyszenia, w szczególności regulaminów. 

  §5

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności oraz pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi organizowanych przez Stowarzyszenie.
  c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
  2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  c) dbania o jego dobre imię,
  d) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  e) regularnie opłacać składki.
  3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

  §6

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Głównego,
  b) wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu:
  – świadomej i uporczywej działalności niezgodnej ze statutem i nieprzestrzeganiem uchwał władz Stowarzyszenia lub w wyniku działania na szkodę Stowarzyszenia bądź jego członków,
  – notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  – niepłacenia składek za okres pół roku,
  – nieuregulowania zobowiązań finansowych wobec stowarzyszenia wynikających z umów zawartych ze stowarzyszeniem,
  – na pisemny wniosek 6 członków Stowarzyszenia
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
  e) prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo umyślne,
  f) utraty zdolności do czynności prawnych przez osoby fizyczne.
  2. O planowanym posiedzeniu, na którym przewidziane jest głosowanie nad podjęciem uchwały o utracie członkostwa oraz jego przyczynach Zarząd Główny informuje członka Stowarzyszenia na piśmie na cztery tygodnie przed tym posiedzeniem Zarządu Głównego, dając możliwość osobistego lub pisemnego ustosunkowania się do zarzutów.
  3. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§7

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie Członków,
  2) Zarząd Główny,
  3) Główna Komisja Rewizyjna.
  2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
  3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§8

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane sąw głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić
  głosowanie tajne.
 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

  §9

  1. Organy Stowarzyszenia funkcjonują do czasu wyboru nowych władz.
  2. Wybory i odwołanie władz Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Każdorazowo Walne Zebranie może podjąć decyzję o wyłączeniu jawności głosowania.
  3. Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy z powodu równej liczby zdobytych głosów, dodatkowe głosowanie przeprowadza się jedynie wśród tych kandydatów, którzy zdobyli równą liczbę głosów.

  §10

 2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. O terminie i miejscu obrad Zarząd Główny zawiadamia e-mailowo wszystkich członków Stowarzyszenia wysyłając e-maila z potwierdzeniem odbioru przez adresata, który e-mailowo potwierdza odebranie i zapoznanie się z treścią maila co najmniej 14 dni przez terminem rozpoczęcia obrad.
 6. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Główny z jego inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne, o ile statut nie stanowi inaczej.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalania zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie poszczególnych członków władz Stowarzyszenia,
  d) udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu,
  g) uchwalanie wysokości, sposobu pobierania składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

  §11

 1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza wybiera Zarząd Główny spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes albo Wiceprezes.
 4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Do kompetencji Zarządu Głównego należą:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  b) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz sprawowanie kontroli finansowej Stowarzyszenia,
  c) realizacja celów Stowarzyszenia,
  d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i;
  h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  i) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia

  §12

 1. Główna Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób , które wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego,
  b) składanie przynajmniej raz na rok sprawozdania z kontroli działalności Zarządu Głównego na Walnym Zebraniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu Głównego,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków.
 5. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 6. W przypadku równiej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§13

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) z dochodów z działalności statutowej.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 3. Wszystkie dokumenty podpisuje dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz jeden członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zobowiązań finansowych Stowarzyszenia do wysokości równowartości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) włącznie upoważnieni są jednoosobowo: Prezes Zarządu Głównego, zaś powyżej tej wartości upoważnieni są łącznie Prezes Zarządu Głównego i członek Zarządu Głównego.
 6. Prezes Zarządu Głównego i Wiceprezes Zarządu Głównego mogą łącznie udzielić upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zobowiązań finansowych Stowarzyszenia do wysokości równowartości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.