fbpx

O tym, jaka jest wrocławska mama, czym zajmuje się zawodowo i jak niebanalne ma pasje, przekonamy się już niebawem. W ramach projektu „WROCŁAWSKA MAMA” zaprezentowane zostaną sylwetki 20 mieszkanek stolicy Dolnego Śląska. Aby wziąć udział w nowej inicjatywie Stowarzyszenia Klubu Mamuśki, należy do 10 listopada br. zgłosić chęć udziału przez formularz https://pvv.pl/wroclawskamama

 Pomysł na prezentację mam – mieszkanek Wrocławia – kiełkował od dawna w Klubie Mamuśki, aż przybrał ramy społecznego projektu. Jego celem jest pokazanie ogromnej różnorodności wrocławskich mam: ich zawodów, pasji, umiejętności, zainteresowań i pomysłów na siebie. Bo przecież te, które łączy wspólny mianownik – macierzyństwo – różni czasem tak wiele. Każda jest inna, ale każda wartościowa i wyjątkowa.

Klub Mamuśki istnieje we Wrocławiu już prawie 9 lat. Przez ten czas zdążyłyśmy się przekonać, że określenie „WROCŁAWSKA MAMA” to cały wachlarz osobowości: mądrych, aktywnych, inspirujących kobiet, które – poza realizacją w macierzyństwie – mają naprawdę wiele do zaprezentowania. To kobiety aktywne, wszechstronne, ciekawe świata, z których nasze miasto może być dumne. Chcemy przypomnieć ich ważną rolę w rodzinie i społeczeństwie – tłumaczy Elżbieta Woźniak-Łojczuk, prezeska Stowarzyszenia.

Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wypełnić zgłoszenie https://pvv.pl/wroclawskamama, i – jak mówią organizatorki – po prostu dać się poznać. Spośród osób, które do 10 listopada br. prześlą uzupełniony formularz, wyłonionych zostanie 20 reprezentantek. Ambasadorki wrocławskiego macierzyństwa poznamy 12 listopada br. – będą uczestniczyć w profesjonalnej sesji zdjęciowej, której efekt zobaczymy jeszcze w tym roku.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław, www.wroclaw.pl

Regulamin Projektu „WROCŁAWSKIE MAMY”

 1. Organizatorzy i Partnerzy Projektu
 2. Projekt „WROCŁAWSKIE MAMY” jest realizowany w ramach projektów społecznych pożytku publicznego w trybie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na zasadach opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określanego trybem 19a i współfinansowany jest z budżetu Miasta Wrocławia.
 3. Organizatorem Projektu „WROCŁAWSKIE MAMY”, zwanego dalej „Projektem”, jest wrocławskie Stowarzyszenie Klub Mamuśki, zarejestrowane pod nr KRS 0000446996, z siedzibą przy ul. Wojciecha Gersona 41/9 we Wrocławiu, zwane dalej „Organizatorem”.
 4. Partnerami Projektu są: Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Wrocławskie Koło Stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin Trzy Plus.
 5. Cel Projektu

Celem Projektu jest promocja macierzyństwa w przestrzeni Miasta Wrocławia poprzez prezentację różnorodności wrocławskich mam, podkreślenie ich wyjątkowości oraz roli w społeczeństwie i w rodzinie.

III. Harmonogram Projektu

 1. Opracowanie szczegółowej koncepcji kampanii „WROCŁAWSKA MAMA”; opracowanie regulaminu kampanii; przygotowanie formularza zgłoszeniowego; przygotowanie sesji fotograficznej oraz ustalenie miejsc i przestrzeni prezentacji zdjęć, będących efektem sesji fotograficznej.
 2. Ogłoszenie w dniu 4.11.2019 r. na stronie internetowej Organizatora www.klubmamuski.pl oraz za pośrednictwem lokalnych mediów internetowego formularza zgłoszeniowego pod adresem https://pvv.pl/wroclawskamama – otwarcie naboru na Uczestniczki Projektu.
 3. Ogłoszenie w dniu 10 listopada 2019 r. przez Organizatora na jego internetowej www.klubmamuski.pl listy Uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu (których sylwetki zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora www.klubmamuski.pl w zakładce „Wrocławskie Mamy”), a także ogłoszenie listy 20 Uczestniczek wybranych do sesji zdjęciowej w ramach Projektu.
 4. Realizacja w dniach 16 i 17 listopada 2019 r. w godzinach 10.00-20.00 sesji zdjęciowej z udziałem 20 Uczestniczek Projektu w siedzibie Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46a.
 5. Prezentacja zdjęć będących efektem sesji zdjęciowej przez wystawy, wernisaż, w zakładce strony Organizatora www.klubmamuski.pl, wrocławskich mediach oraz po zakończeniu Projektu.
 1. Uczestnicy Projektu
 2. Uczestniczkami Projektu będą wszystkie mamy, które w terminie do 10 listopada 2019 r. prześlą prawidłowo wypełnione zgłoszenie poprzez formularz internetowy pod adresem https://pvv.pl/wroclawskamama podanym w niniejszym regulaminie oraz na stronie www.klubmamuski.pl.
 3. Wszystkie nadesłane zgłoszenia w terminie do 10 listopada 2019 r. zawierające prawidłowo wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza online wraz ze zgodą na publikację wizerunku w kolejnych etapach Projektu oraz po jego zakończeniu (bezterminowo) będą zaprezentowane w zakładce Projektu zatytułowanej WROCŁAWSKIE MAMY na www.klubmamuski.pl.
 4. Spośród nadesłanych prawidłowo wypełnionych zgłoszeń zawierających wszystkie wymagane punkty formularza online wraz ze zgodą na publikację swojego wizerunku w kolejnych etapach Projektu oraz po jego zakończeniu (bezterminowo) Organizator wybierze 20 Uczestniczek, które zostaną zaproszone do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej.
 5. W zgłoszeniu przesłanym przez formularz online powinny znajdować się następujące informacje: dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach niniejszego Projektu „WROCŁAWSKIE MAMY”.
 6. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 listopada 2019 r.
 1. Sesja fotograficzna
 2. Sesja fotograficzna z udziałem 20 wybranych Uczestniczek Projektu będzie miała miejsce w dniach 16 i 17 listopada w godzinach 10.00-20.00 w pracowni fotografii cyfrowej w siedzibie Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46 a.
 3. W ramach sesji zdjęciowej Uczestniczki będą mogły skorzystać z bezpłatnej usługi fryzjerskiej i wizażu w formie makijażu świadczonej na miejscu sesji przez specjalistów wybranych przez Organizatora. Ww. specjaliści wykonają ww. usługi w ramach osobnych umów z Organizatorem.
 4. Autorem sesji zdjęciowej będzie wybrany przez Organizatora fotograf, który wykona ww. usługę w ramach osobnej umowy z Organizatorem i przygotuje gotowe do wystawy fotografie 20 Uczestniczek Projektu.
 5. Zdjęcia będące efektem sesji fotograficznej mogą polegać obróbce polegającej na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej: rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, o czym zdecyduje fotograf w konsultacji z Organizatorem.
 6. Uczestniczki sesji zgadzając się na wykorzystanie ich wizerunku w mediach, wystawach, wernisażach, w przestrzeni instytucji miejskich miasta Wrocławia etc., oświadczają jednocześnie, iż nie będą wnosić żadnych roszczeń w związku z publikacją ich wizerunku, zwalniając tym samym Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.klumamuski.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Zgłoszenie Uczestnika do Projektu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego regulaminu.